快捷搜索:

望江南·超然台作

望江南·超然台作原文
春未老,风细柳斜斜。试上超然台上看,半壕春水一城花。烟雨暗千家。
寒食后,酒醒却咨嗟。休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年光光阴。
望江南·超然台作拼音解读
chūn wèi lǎo ,fēng xì liǔ xié xié 。shì shàng chāo rán tái shàng kàn ,bàn háo chūn shuǐ yī chéng huā 。yān yǔ àn qiān jiā 。
hán shí hòu ,jiǔ xǐng què zī jiē 。xiū duì gù rén sī gù guó ,qiě jiāng xīn huǒ shì xīn chá 。shī jiǔ chèn nián huá 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: