快捷搜索:

明朝又是孤舟别,愁见河桥酒幔青

明朝又是孤舟别,愁见河桥酒幔青

出自唐朝窦叔向的《夏夜宿表兄叙旧
原文赏析:
夜合花开喷鼻满庭,夜深微满醉初醒。
远书保重何曾达,往事凄惨弗成听。
去日儿童皆长大年夜,昔年亲友半凋谢。
明朝又是孤舟别,愁见河桥酒幔青
拼音解读
yè hé huā kāi xiāng mǎn tíng ,yè shēn wēi mǎn zuì chū xǐng 。
yuǎn shū zhēn zhòng hé céng dá ,jiù shì qī liáng bú kě tīng 。
qù rì ér tóng jiē zhǎng dà ,xī nián qīn yǒu bàn diāo líng 。
míng cháo yòu shì gū zhōu bié ,chóu jiàn hé qiáo jiǔ màn qīng
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: