快捷搜索:

祝英台近(重过西湖书所见)

祝英台近(重过西湖书所见)原文
水西船,山北酒,多为买春去。事与云消,飞过旧时雨。谩留一掬相思,待题红叶,奈红叶、更无题处。
正延伫。乱花浑不有名,娇小未针言。短棹轻装,逢迎段桥路。那知杨柳风骚,柳如同斯,更休道、少年张绪。
祝英台近(重过西湖书所见)拼音解读
shuǐ xī chuán ,shān běi jiǔ ,duō wéi mǎi chūn qù 。shì yǔ yún xiāo ,fēi guò jiù shí yǔ 。màn liú yī jū xiàng sī ,dài tí hóng yè ,nài hóng yè 、gèng wú tí chù 。
zhèng yán zhù 。luàn huā hún bú zhī míng ,jiāo xiǎo wèi chéng yǔ 。duǎn zhào qīng zhuāng ,féng yíng duàn qiáo lù 。nà zhī yáng liǔ fēng liú ,liǔ yóu rú cǐ ,gèng xiū dào 、shǎo nián zhāng xù 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: